ಸ್ವಯಂ-ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಜಿ ಸಿರಿಂಜ್

ಸ್ವಯಂ-ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಜಿ ಸಿರಿಂಜ್